02836367636

Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài: Sức bật từ nghị quyết

Ngày 20-8-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/ TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Nghị quyết mở ra một kỷ nguyên mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam; là động lực to lớn để Bình Dương phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng thành công thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả

Việt Nam đang đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu kinh tế hiện đại, đặc biệt là hướng đến chuyển sang mô hình kinh tế số trong bối cảnh phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Vì vậy, định hướng thu hút FDI cũng phải chuyển đổi theo hướng mô hình tăng trưởng mới. Do đó, Nghị quyết nói trên đã chỉ rõ trong thời gian tới, Việt Nam chú trọng thu hút những dự án công nghệ cao, công nghệ tương lai, thân thiện môi trường – tức là những dự án cần để nước ta tham gia CMCN 4.0.

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết trước đây lợi thế trong thu hút FDI của Việt Nam chủ yếu dựa vào nguồn nhân công giá rẻ, những điều kiện về tài nguyên, đất đai… Tuy nhiên, hiện nay những lợi thế này đã bắt đầu tới hạn. Thêm vào đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các nước đều cạnh tranh gay gắt trong thu hút nguồn lực FDI. Vì vậy, để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, không có cách nào khác là Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bằng thể chế thông thoáng, bằng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Đó cũng là lý do mà Nghị quyết của Bộ Chính trị về FDI tập trung rất nhiều vào phần thể chế, theo hướng hoàn thiện thể chế, chính sách chung về FDI và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về FDI để bảo đảm nước ta có môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, Nghị quyết của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc xây dựng thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội, cạnh tranh quốc tế để thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao, thu hút các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu – phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Từ đó góp phần tăng liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước.

Nghị quyết này được ban hành với những chỉ đạo cụ thể nhằm ngăn chặn các dự án FDI xấu, hạn chế nhà đầu tư chui, chuyển giá, vốn mỏng để dành nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nghiêm túc, bài bản, cũng như tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh hơn.

Động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao

Những năm qua, Bình Dương đã có những bước đột phá khá trong thu hút FDI. Cụ thể, ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 nhằm định hướng đổi mới thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả.

Chương trình hành động đổi mới thu hút đầu tư với mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tỉnh tập trung thu hút mạnh nguồn vốn FDI, chú trọng nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng thu ngân sách…

Ngay từ khi xây dựng nhiệm vụ thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã thể hiện tầm nhìn mang tính thời đại, đó là xác định rõ trọng tâm, trọng điểm thu hút đầu tư tập trung vào các đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát triển các thị trường truyền thống, thu hút FDI vào ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường. Tỉnh cũng tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch; chú trọng thu hút đầu tư trong nước đối với ngành công nghiệp phụ trợ, cung cấp nguyên liệu cho các tập đoàn lớn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tỉnh đã đề ra các giải pháp chủ yếu, như xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, trong đó nghiên cứu, xây dựng những cơ chế chính sách để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội chủ yếu, trước nhất là hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, dịch vụ đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với quy định pháp luật, danh mục các ngành nghề ưu tiên đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tỉnh, các dự án đã được cấp phép đầu tư vào tỉnh triển khai nhanh.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tập trung thu hút đầu tư các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, địa phương cũng gắn kết và khai thác lợi thế từ hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nhằm nâng cao năng lực thông hành, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư…

Theo Báo Bình Dương